Skyscape House : บ้านกล่องไม้ . ซ่อนดีเทล . บนดาดฟ้า
Skyscape House : บ้านกล่องไม้ . ซ่อนดีเทล . บนดาดฟ้า


For this episode of Design Fund, we are still at Hachi Service Apartment. Now we are at the rooftop of this apartment and Win is here with us too. Gap: So the name this rooftop is called “the Skyscape” Gap: Well, tons of people on the social media are talking this place.
Win: Yes, it was beyond my expectation. Win: Along with that movie “Parasite” Win: People relate my design with that movie. Gap: Ah.. I could relate that. Some similarities. Gap: So, a house on the rooftop?
but why the owner want to build this on the rooftop? Gap: What’s it idea behind this concept? Win: This rooftop house has been in the plan since the beginning when we were building the Hachi Service Apartment. Win: Our office name was “Octane” back then Win: Around that same period, we designed this rooftop house to be on top of the apartment. Win: Yes, we have planned this ahead. Gap: But why people have recently notice about this place? Win: Oh, you mean why this come out quite late? Win: When we finished the construction of the apartment beneath and started building the structure of the rooftop house. Win: Well, we have been overwhelmed with calls from client who ready to move it and they don’t want to wait any longer. Gap: So, if clients have to wait you might lose your clients, right? Win: Yes, that’s why we decided to have them moved in. Win: and we have to take a break with the construction of the rooftop Win: We just left the previous structure we built, for like a year Win: Then we speed up the construction in the last three months. Gap: My first impression when i saw this was this house I like the rectangular shape especially the thin edge Gap: I was amazed by the thinness of the edge Gap: What’s the idea of the thin sharp wall and other ideas from the owner to you Could you share with us? Win: Although, I designed both the Hachi and Skyscape in the same project but you will notice that I’m not displaying any gable design in this house. Gap: Yes
Win: I feel that it’s different design from Hachi The top part is the house while the bottom part is the apartment Win: because if I input the gable into the rooftop house, it could take the spotlight away from the apartment Gap: On my way here, I couldn’t spot this rooftop house. Gap: I couldn’t tell. Win: We kind of hide this rooftop so it doesn’t steal the spotlight. In my opinion, the special thing about this design is that normally, in architectural aspect you will see massive cantilever form or sharp beam line form to me this house has no form just pure space it’s like the space just came out of nowhere. Win: If you watched that Marvel movie, it’s like Dr. Strange using his spell and pop out of thin air. Leaving you thinking how can that space just popped out Win: So this isn’t a new technique or anything strange It’s just that the edge of the structure is very close to the edge building so it’s very hard to see how we executed the work from the side of the building Gap: As we can see, the space between the wall and the edge of the building is very small and narrow Win: Actually, the wall was made by steel sheet about 10 centimeter thick just like ordinary buildings Win: Mr. G (the carpenter) made this triangular shape metal sheet that we called “miracle nail” Yes, like nail on your finger. We fold the edge of the metal sheet Fold it like the shape of number 7 then push the wooden structure to align with sheets Win: Therefore, the outer side of the house was finished with metal sheet. For the metal sheet under the floor, it created an illusion from our standing point Win: Until we bend downward, we will see the slope of the metal sheet. similar with the top of the roof, if we stand back here at the edge we can see the slope as well. Like a gable. Win: We used the same technique on the side of the house to create the illusion. We literally have to be on the edge of the building to spot this technique. Gap: Wow, interesting. You exploit our vision limitation. The structure seems very sharp and lean, but in reality it’s not. Gap: Just like a magician doing tricks to deceive your eyes. Win: I don’t viewed that the condition of small spaces is the problem of my design project. I perceived it as a opportunity to highlight my design skills. Like Dr. Strange creating this space. Gap: It’s like suddenly a rectangular box just popped out on the rooftop. Gap: Did the owner has other requests on the design? Win: The owner actually lives around the block, about 10 mins away. so this is like his resort house. he only stay over here once in a while. Sometimes he takes a nap here in the afternoon. Win: He doesn’t stay here, usually. So we were thinking that we spent about 5-600K THB for all the real wooden material. Gap: You use real wood for the entire place? Win: Yes, the whole. So we figure that would not it be nice to share this space for others to experience Gap: So this house is rental too? Win: Yes, it’s a daily rental. The guest can rent this place for party, small gathering dinner, etc. Gap: The owner is okay about this? Party? I’m afraid the beautiful structure work could be damaged. Gap: Also, I noticed that there are lots of stone on the floor. is this intentional as well? Win: Correct. Normally, people might use Balinese stone size 2-5 cm. Win: but I’m not satisfied since I used real wood with it’s rough texture and tone therefore, the stone got to have the rough texture and feeling too. Win: The rough edged of the stone keeps people away from stepping on it. It’s also representing as a pond space. Win: We wanted to build a pond on the rooftop, but it will go so big and much more complicated for maintenance. to me, this is like a pond with water. People won’t feel like stepping on it. Gap: So the people will be forced to walk on the wooden path only and the path will lead to this tree too. Another question is about the layout. Even though it’s quite open and clear to see. This is the dinning area Then the living area for relaxing and then the bedroom Gap: What about this? Win: it’s the staircase walk up from 4th Floor On the other side, they previously want to have a fitness room but they decided to make additional bedroom instead. Gap: and the depth is as we are seeing right now? Win: Yes. Gap: Is there any room behind this room too? Win: There is a room behind. We actually use the same design floor plan from Hachi beneath us If you can remember, there are five rooms on each wing (left and right) of this apartment Win: Which I have used the same floor plan to align the pillar grid in order to rigid the structure of the both the apartment and the rooftop house. Win: While the grid in the back part was designed mainly for service Starting from the back, the bathroom, the court, the kitchen, washing area, elevator hall, and pump. Win: Basically, the front side is for the view and the back side is for service and etc. Gap: In other words, just same a the grid below. Win: That’s right. Gap: Let’s have a look inside. Win: For this slide door, at first i was going to use aluminium but the owner and the constructor make this metal profile themselves. I gotta give them credit for this. The door rail is installed on the top which provide a smooth sliding motion for such a gigantic door. As you can see. Win: When you open all three doors, it provides a spacious area since each door has one glass window. This size is consider as a maximum modular for glass window. 2.4 x 3.6 meters Win: This size helped determine the proper ceiling height of this place As you can see that our ceiling height isn’t extreme high. part of it is because of the window size and it provides a cozy feeling too. Gap: I felt that when I walk in. The ceiling seems to be a bit lower. You don’t feel like its grand or imposing. Win: it’s more like a picture frame and with Ladprao area view. it’s just make this more special. Gap: Um… Like a frame with Panorama view Win: I always question myself about the architectural physical model. Previously, I like to design a thin eave, but if you come inside you will hit the Air con. Win: This cassette type air con. need its space for installation thus, if I do it the ceiling will be uneven. The difference of the thickness would created the uneven ceiling which I don’t prefer. Win: I want it to be smooth and even like the floor here but I never have done even ceiling before. So, I was thinking that if I designed thin eave, the edge of the eave will be pointing upward and looks very thin but flip it upside down people will see the “miracle nail” and along the slop upward it will provide a space enough for the cassette type air con. to be installed and when you’re in the kitchen, you might think that you will notice the thickness that increase with the slope upward. nope, we sloped down like the gable shape so no matter if you see it from the kitchen or from the front, it still going to look flat. Win: Plus we have space to hide the air con. too. We do this for all the ceiling from each side if you look at the court area you will notice the thin ceiling I think it’s strange to see thick ceiling about 60 cm. , I prefer 15 cm. for proper proportion Gap: So, slopped down on all four sides? Win: Yes, it’s like slope upward and then downward on the other side. Gap: There are lots of detail that went down into designing this project Win: It seems like there are no detail just a wooden box. Gap: The smoothness and even floor level were standing out in shared photos online. What I want to know is how you select the wood and match various colors together nicely? The owner bought a large lot of woods at a time About 30-40% of the wood were used for Hachi service apartment and about 50-60% for the Skyscape Win: The owner bought 1 million THB worth of wood for this whole building. and since all the wood were purchased in a big lot we can’t just select only nice and even wood from the container. because if can hand pick all the nice and even wood then the cost would be very high Win: So as you can see, there are few flaws like small crack, wood gnarl, we used both big and small pieces Gap: I see, it’s quite small on the ceiling. Win: Yes, we mixed all the sizes the owner and I believed this quite unique with the natural flaw Gap: I noticed the difference of wood between the wall and the floor clearly in terms of size and color What is your criteria when you designing these? is it like, the ceiling can use smaller sizes? while big pieces will be suitable for the floor. Win: When we started constructing, we used the wood for the wall and the floor as our standard first. and then we realized that we’re running out. So we have to start selecting small pieces for the ceiling, meticulously. Gap: Interesting way to manage your resources and solve the problem. Win: Once we got to the balcony floor, we don’t have any wood left. At first, we were discussing that the wood floor should be meticulously aligned to the wall as how we were taught. Gap: So normally, it should be aligned from the floor to the wall? Win: Well, it would be pity to chop up the wood into similar size. I rather use the random sizes to create an unique look and not wasting valuable resources. Gap: At first, I thought you purposely chose the bigger and wider pieces for the entrance to match the outdoor area and smaller pieces for the interior of the house which feel a bit more intimate. Win: I will use this answer next time people ask me, although we really ran out of woods. Gap: It’s like managing and following the given context. I found this court to be so beautiful and functional. Win: I would consider this as a highlight of this house. Without this court, the house will look dull. Gap: Also, it provides that spacious feeling with this court area. and that’s the kitchen while this side is the bathroom where you can shower and enjoy this spectacular view Gap: I think there are more space in the back grid but I can’t spot any door Win: I’ll show you, the door is hiding with the wall when you closed. It’s hard to tell there’s a door. but when you slide open the door, it becomes a wall. We carefully measure the gap and space to be exact with the thickness of the TV panel wall. you will see the same on this slide door as well. Win: if we slide this behind the wall, people can hardly tell that there is a door here. Gap: From this angle, it’s just look like an ordinary wall panel. Win: Once you step inside, you will see our bed that we made ourselves. we made most of our furniture here, besides the bed Win: I realized the tone of this house is a bit warm with the wood work. So I decided to contrast with this black and white granite Babylon stone bed. it might looks luxurious but it’s not costly. We ordered the stone in slab and assemble it with metal frame beneath which makes the bed look floating in the air. Gap: Oh, there are metal frame beneath. Win: We added the under bed lighting to create a romantic atmosphere at night. Gap: I look inside and spot the metal frame bed that finished with wood work. Win: Yes, that’s right. The wood is covering the metal frame. Gap: The contrast of wood and stone actually went well together. Win: It helps highlighting the bed even more. Gap: Is there addition hiding door here as well? I would guess it’s the bathroom? Win: Yes, it’s the bathroom. Gap: So we’re entering the bathroom. Just like other rooms, the floor, wall, and ceiling are made from real wood. Win: Correct. Win: Personally, I don’t think it’s practical to use all real wood. but with unstinting mindset of the owner this was made possible. Remember this is a rental house/unit as well. Win: I was curious too. Once I asked the owner (Mr.G) why don’t we install the cornice or skirting board instead or just go with white wall. He said “it’s okay if the wood work is damage or need to be fixed, because this ensure way my constructor workers will have something to do. Win: He’s looking at this problem from another positive aspect. Gap: Nice. If Mr.G didn’t think of it this way, we’ll never be able to appreciate this fine architecture. I see you incorporate the lighting under the cabinets which give that floating illusion. Gap: What about this sliding panel? Win: This is like a tiny walk-in closet. where you can put and hang your shirts etc. Gap: Every planes were made from wood which make this house very fascinating. Gap: Last but not least, the kitchen. Win: Yes. We can walk through the court area but it’s might not be convenient so we rather go through the living room area. Gap: So the kitchen room… Win & Gap: Hey, Hello Mr.G Gap: The owner of the house is here in the kitchen. Okay, I’ll have a talk with the owner. Thank you so much Mr. Win for showing me around and sharing the ideas Gap: I got so much design knowledge from you. Win: My pleasure. Gap: Let Mr. Win get back to work. Shall we go outside for a talk. Mr.G: Sure, let’s go. Gap: The view outside is so beautiful. Gap: In reality, all we need is just a nice place to stay with a little nice view. I would like to ask you about your perceptions of this house. How do you feel? Did Win’s design satisfied your expectation? Mr.G: It was beyond my expectation to be honest. Very cozy indeed. I never gotten a chance to reside on the 6th floor. Usually second or third floor. Mr.G: I like the cool breeze up here and especially the panoramic view I got from here. More privacy, quiet and peaceful. It just cut away the chaotic from the city Gap: Don’t you afraid that guests might ruin the wood work when they renting this room? Mr.G: I focused on sharing this experience to others. I already have a house. as you know that I have experiences in building houses for almost 30 years. So I just want to guests and customers to share this experience with us. Well, I have a discussion with Win regarding the creation of this place. This service apartment was built on the special requirement of the architect. Fortunately, with a skillful construction team, it was made possible. Gap: What do find challenging when building this place? Any particular spot or place that were difficult? Mr.G: I don’t think it’s difficult nor challenging in terms of constructing. but I got what I really want. Mr.G: Part of it was from working closely with the architect and understanding their ideas. I worked with many well-known architects and professor for over 20-30 years. I have gathered knowledge, experiences, etc. from architects. So they’re considered as my teachers or mentors. Mr.G: Once I became the owner or contractor, I don’t want to confine their idea rather to have them freely express their thought. in my opinion, everything is possible or nothing is impossible if you really want it Gap: Since you’re considered as one of the renowned constructor in Thailand. Could you share your thought on Thai architecture in two aspects, the past and the future. What you seen in the past, what you like about it, would you like to continue seeing it in the future? Mr.G: I have to admit that Thai architects are good but most owners or employers still don’t emphasizing on professional fee to architect I truly think it’s worth to have a professional architect design for you. while some are trying to save up on the designing fee which I think it’s silly. It’s not worth to try to design something you’re not good at. Mr.G: Even though I have been working closely with various architects for 30 years. I still don’t have the audacity to design and I still have the architects do their job for me. Mr.G: I think for architect, it’s more of a born-to-be in this architect field. you don’t want to copy and paste others’ design just only to get the job done because it could simply ruin the overall aspect of your work. Gap: I totally agree with you on that. I believed it touched every architects I, myself, studied architecture as well but I was focusing on industrial design. I found that nowadays people tend to overlook the importance of the design. They might think that the designing fee is costly. Thus, the new trend of combining designs together is emerging. Many are thinking that they can just take the design reference from Pinterest and the constructor will be able to execute it. This actually cut off the job of the designer part. So what you mentioned really touched the designers’ feeling. Mr.G: I think this trend is getting better, Mr. Gap. I believed that social media can act as a comparison tool between a neat work and a sloppy work. because If you copy someone’s idea and not come up with your owns, it’s not will sustain or last. Mr.G: In my opinion, there must be a profession in each field. Gap: Wow, what a great perspective from the owner. I’m not surprised why building this apartment was achievable and look its best. Since you focusing on the design very well. Mr.G: For construction, either building houses, condominiums, or apartments we don’t really have many opportunities to close it down for maintenance or renovation. maybe every 5-10 years so why don’t I just dedicate the time to do it right and don’t have to doubt that it’s worth or not. This is just my opinion. Gap: It’s a very good idea. Well, it’s a honor to be here today and thank you so much. Also, big thanks to Mr. Win, you and Hachi apartment once again. For those who interested in staying at Hachi service apartment, can contact us via phone, Facebook, or just simple come. Mr.G: Anyway please come check it out and show your support. Gap: I might have to stay over one day. Thank you so much !!! Let’s have a walk and see what’s over there.

100 thoughts on “Skyscape House : บ้านกล่องไม้ . ซ่อนดีเทล . บนดาดฟ้า”

 1. Aum Sopasin says:

  อบอุ่น​ 💚

 2. HzCh H says:

  สุดยอดเลยครับพี่👍

 3. Toey Marten says:

  สวยงามตามท้องเรื่อง คับ

 4. Rushdie Nuwanna says:

  สวยยยยยยยโคตรรรรรรรรรร

 5. Jojung Serori says:

  งดงามมากๆเลยค่ะ

 6. Daniel Chaloem says:

  สวยมาก

 7. witkam says:

  ออกแบบมาได้โครตเท่

 8. We did it ! says:

  ชอบคุณแก๊ปมาตั้งแต่รายการบ้านและสวน เสียดายนะที่ออกมา แต่ดีใจที่เห็นมาทำช่องเอง จะรอติดตามนะคะ

 9. อริยะ เนตรวงษ์ says:

  เอ้ยเท่ อะ

 10. BAMBAM 19997 says:

  เหมาะสมแล้วที่ได้รางวัลค่ะ
  ชอบความคิดมากค่ะ เก่งมากเลย
  💙💙💙

 11. Bronze Sonic says:

  สถาปนิก EP.นี้ งานดี๊ดีย์ ? หล่อพอๆกับพี่แก๊ปเลย อิอิ !! ตัดภาพกลับไป สมัยเราเรียน เอิ่มมมมมม เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ 555555 เอ……..พี่แก๊ปก็สถาปัตย์ นี่นา 55555555 #สถาปนิกหล่อบอกต่อด้วย

 12. Punnapar Napar says:

  เรียบหรูดูเนี้ยบ

 13. BD Darin says:

  สวยน่าอยู่มากค่ะ

 14. Tanapop Nimnoi says:

  เจอหลังนี้ คือใช่ที่สุดแล้ว
  ถูกใจงานของสถาปนิกคนนี้มากๆครับ

 15. aventador says:

  มีเงินเเค่4เเสนเอง..คงทำไม่ใด้..นี่มันใช่เลยบางเนียบ…นี่ละที่ค้นหามานาน..ชอบวัสดุไม้จิงด้วยจะเอาไปวางไว้ข้างๆทุ่งนานั่งดีดกีตาเเละจิบเบียร์..ออกเเบบใด้เเจ่มมากๆ..หินกรวดเอาออกไป..ปลุกกระเพราะ++ตะไคร้ล้อมรอบมันคงจะสวยน่าดูหลังนี้..บอกเลยเจ๋งสุดดๆ

 16. jinjuta koornork says:

  ดีใจด้วยนะคะ คนดูเพิ่มและติดตามเยอะแล้ว ขอให้รายการดีๆแบบนี้อยู่ต่อไปและคนตามมาตามเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะ

 17. ศักดา ทิพย์สุวรรณ says:

  สร้างจบด้วยงบเท่าไหร่หรอครับ

 18. AUM THANAPONG says:

  เรียบหรูจริงๆ

 19. Exkawit Srimahapreechawong says:

  ชอบคุณแก็บดำเนินรายการครับ ทำออกมาเรื่อยๆ นะครับ ติดตามครับ 👍🏻👍🏻👍🏻

 20. Sarutta Sukjaem says:

  สวยมากเลยพี่แก็ป ชอบพี่แก็ปมากด้วยน้ารัก

 21. TuCk Jidapa says:

  มันสวยเหนือกาลเวลามากค่ะ
  งานไม้ ท้าทายมาก ราคา บำรุงรักษาและเจ้าปลวกตัวร้าย
  ผลงานคุณขจีสวยทุกชิ้นเลยค่ะ ขอปรบมือให้ความเชี่ยวชาญกว่า30ปี 👏👏👏

 22. om yongsuwankul says:

  ชอบน้องสถาปัตครับ555

 23. Siraphat Sukhee says:

  เรียบสวยมีดีเทลมีลูกเล่นในตัวอยู่เเล้วไม่เบื่อ

 24. Air Chatnapa says:

  สถาปนิกเก่ง

 25. job joub says:

  ชอบไอเดียครับ ดูเรียบง่าย แต่รายละเอียดเยอะมากๆ น่าจะเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคน (รวมถึงผมด้วย) ชอบการดำเนินรายการ การเล่าเรื่อง การนำเสนอครับ เหมือนหลุดเข้าไปในสถานที่นั้นด้วย…ขอบคุณครับ 👍🏻

 26. กูมันแมว ดั้นด้น says:

  บ้านโครตเท่ อยากได้จัง

 27. Peacherino Longhome says:

  บ้านสวยมาก ปกติจะเห็นบ้านแบบนี้ในนิตยสารต่างประเทศ และต้องมีพื้นที่ภายนอกเยอะๆ

  ชอบที่มีลงรายละเอียดเรื่องการก่อสร้างด้วย
  เพราะเหมือนได้เห็นเรื่องราวว่าสร้างได้ยังไง
  ได้ความรู้จากมุมมองที่ทำงานจริงเยอะเลย

  อยากได้นักออกแบบและช่างทำบ้านฝีมือดีแบบนี้บ้าง 😄

 28. Paris Knighton says:

  โคตรสวย

 29. Aunchanok Hunchan says:

  โอ้ยยยยย อยากได้ๆๆๆๆ


  อยากได้น้องสถาปนิค 🤣

 30. SaYGooDByB says:

  ไม้จากลาว บ้านผมก็เอามาครับ สมัยนั้น 4-5 แสน

 31. 9glacier9 says:

  ชอบน้องสถาปนิกครับ พูดมีเสน่ห์ หล่อ น่ารัก ไม่ต่างกับผลงานที่ดูโมเดิร์นมากๆเลย ^_^

 32. Kim yon im says:

  สวยมากครับ แต่มันจะร้อนม่เออออออออ บนดาดฟ้าแบบนี้

 33. Drug Drug says:

  สวยมากเลยค่ะ

 34. Krisgumphon Krisadasuraseth says:

  ติดตามครับคุณแก็บ ^^

 35. buddeepetto says:

  เข้ากับซาวด์แจ๊สมากกก วิวเอยอะไรเอย ดีไซน์สร้างสรรค์มากเลยอ่ะ เหมาะแก่การพาสาวมา 😏

 36. Atikan Chaemsri says:

  ออกแบบเจ๋งมากฮะ คนสร้างก็เจ๋งมาก เจ้าของเจ๋งมาก และช่องนี้ก็เจ๋งมากฮะะะะ

 37. Chakkaphan 13 says:

  ถูกใจมาก

 38. TW says:

  พี่วินเจ๋งงงง

 39. Nureedah Lohpee says:

  สวยจริง

 40. Bb Shop says:

  ช่องดีมีสาระมากครับ…บ้านสวยมากไปครับ

 41. นดยดยกยกยพยพ ยดยดบพจก says:

  กลางวันร้อนมากไหมครับ ใครรู้ช่วยบอกที

 42. KR!RK says:

  ชอบทุกอย่างเลยครับ ยกเว้นลานกรวด ซึ่งจริงๆก็สวยนะ แต่คงหนักโครงสร้างและอมความร้อนมากๆ

 43. umi akiko says:

  ต้อง สับตะไคร้ ช่องพี่แก๊ปเลยค่าาา เป็นพิธีกรที่มีความรู้ทางสถาปัตยกรรม ดูแล้วสนุกได้ความรู้

 44. ขวัญชัย พิทักษ์เทพสมบัติ says:

  บอกตรงๆว่าบ้านหลังนี้สเปคบ้านในฝันของผมเลย ขอทราบรายละเอียดงบประมาณก่อสร้าง และงบประมาณในการรับสร้างบ้านหลังนี้ได้มั้ยครับ

 45. R W says:

  แบบสวยมาก และค่าจ้างก็คงแพงมากเช่นกัน.. ได้แต่ชมทางยูทูปต่อไป

 46. gap zung says:

  บ้านก้โคตรสวย วิวก็โคตรดี อะไรมันจะลงตัวขนาดนี้

 47. วาสนา นวลตา says:

  สวยมากค่ะ

 48. Chakrit Bh. says:

  ดีมากครับ ติดตามตั้งแต่รายการบ้านและสวน ทำรายการต่อไปนะครับ กดติดตามแล้วครับ

 49. TheTotodor says:

  I wana watch all your works but….. i cannot understand Thai….. 😟😞😖😫😩😭
  hoping there'd be subtitles on succeeding videos?? Thanks in advance! ขอขอบคุณ! (Google Translate)

 50. NN Holiday says:

  บ้านสวยมากกกกกกกกก ดีไซน์ไม้ สวยมากครับ แต่ผมคิดไม่ตกอยู่อย่างนึง เช่น ถ้าฝนตกหนัก พายุเข้า ลมแรง มันจะสาดเข้ากระจกไหมครับ หรือมีอะไรป้องกันไหมครับ

 51. นายจิ๊บ สตอรี่ says:

  สุดยอดมากครับ ไม่แพ้งานนอกเลย

 52. Kairikey says:

  เคยเห็นแต่รูป น่ารักมาก ชอบที่ตั้งที่ดู ไพรเวทแต่ไม่มิดชิดนี้ได้ 555

 53. ราชรินทร์ ปัดถาวะโร says:

  อยากเช่าจัง

 54. Ning Cambre says:

  สวยมากค่ะ

 55. Top Phisitphon says:

  บ้านไม้นี่แพงนะ

 56. เสรา มีแมวมากมาย says:

  ดีไซต์ น่าอยู่ทุกมุม งดงามแบบเท่ห์ ๆ ถ้าได้ขึ้นเหยียบ รู้สึกรักมากแน่ๆ แค่มองยังชอบแล้ว

 57. Putcharin Sena says:

  ชอบมากๆ

 58. iam waward says:

  Love how the minimalist design of this apartment. Its very spacious and very catchy to the eyes. The combination of the wood, glass wall design and the trees/plants on it makes it stand out. The view of this place is stunning despite the fact that it was built on a city. And I love the fact that you can actually save electricity for the air condition because you can use natural air to make the room:place colder (just my opinion). Kudos to team behind this idea. Would surely use some of its idea on my future home. Good job #Gapthanavate #Hachi for this features. A fan from 🇵🇭🇵🇭

 59. Tom S. says:

  ดูน่าสนใจกว่ารายการบ้านและสวนที่กลายเป็นรายการตลกมากมาย

 60. soravit choochuen says:

  ดูดีมากๆๆๆๆๆๆ

 61. Poochom says:

  เหนือคำว่าสวย สะกด ดูแล้วสงบอบอุ่นจริงๆ

 62. Kit wan says:

  นี้มันบ้านในฝัน เลย ได้ไอเดียแบบบ้านแล้ววว สวยสุดๆๆ ชิลๆสุดๆ คูลสุดๆๆ ว้าวสุดๆๆ

 63. R winoto setiawan says:

  i don't understand what they said but I adore so much this kind of living! nice inspirations!

 64. Sakchai Saelim says:

  สวยยยมากบ้านสวยสุดๆ

 65. สุมาลี สีสุข says:

  คลิปเปิดมาคลอด้วยเพลงแจ๊สเหมือนโดนมนต์สะกดเลยค่ะ ยามค่ำคืนงานแสงสวยมากกกกก ร้ายกาจตรงหลังคาอ่ะมองข้างหน้าเหมือนเป็นกล่องแต่มองแบบบ้าน เฮ๊ย!มันคือจั่ว เจ๋งอ่ะ👍

 66. WARchitect Design says:

  สวัสดีครับ ผมวินและทีมงาน WARchitect รู้สึกดีใจและขอขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบให้การตอบรับอย่างอบอุ่นครับ โดยคำถามส่วนใหญ่ที่สอบถามมาจะมีอยู่สองเรื่องคือความร้อน เนื่องจากหลังใช้วัสดุ pvc/tpo membrane บนฉนวนโฟม xps/pe บนสมาร์ทบอร์ดหนา16มม. จึงทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อนและไม่เกิดเสียง ส่วนอีกหัวข้อคืองบประมาณในการก่อสร้างเนื่องจากพี่เจ้าของบ้านเป็นช่างทำเองจึงไม่มีราคาที่ชัดเจนแต่หากให้ผมประเมินจะประมาณ ตรม.ละ 30,000บาทครับ (^ ^)

 67. pol polla says:

  สวยมากครับ จะมีวาสนาได้แบบนี้สักหลังไหมนะ

 68. KitTyJung ZC says:

  ชอบมากครับ เป็นตอนแรกเลยที่ดูช่องพี่ หลังจากนั้นกดติดตามทันทีเลยครับ content เกี่ยวกับบ้านสวยๆ แปลกใหม่ ชอบมากเลยครับ ขอให้มี content แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ มันช่วยสร้าง inspiration ในการสร้างบ้านมากเลยครับ ดูแล้วมีความสุข ขอบคุณครับ

 69. awesome says:

  ชอบมากๆ ดูโมเดิร์น เหมาะกับชายโสดรักสนุก รวย หล่อ มีเสน่ห์ทันสมัย เป็นตัวของตัวเอง ไฮโซแบดบอยนิดๆ พระเอกเกาหลีอะไรประมาณนี้

 70. CNX Chiangmai says:

  ได้ไอเดียแต่งบ้านไป1

 71. KGP มีเงิน says:

  ราคาเท่าไรครับสนใจ

 72. KGP มีเงิน says:

  อยากชื้ออะ

 73. ARUN GILL says:

  Their should have been English Subtitles which could make me understand better.

 74. Supermop Pom Tinakorn says:

  ใครจะเช่านอนคืนนึง 7000 10 คน ขอแชร์ ด้วย 1 คนครับ…ขอถ่ายภาพเล่น 2 ช.ม. ไม่นอนค้างด้วยครับ

 75. Ryan Swa says:

  Hi, can you add English subtitles?

 76. Chow Songwoo says:

  สถาปนิกคนนี้ดูแพงทั้งบอดี้ บุคคลิก คำพูด มีเสน่ย์ แถมความคิดไอเดียทันสมัยในราคาประหยัดเอาใจลูกค้าทั้งความต้องการและงบประมาณ ถ้ามาเสนอขายงานผม100ล้านผมก็ซื้อ ชอบๆๆๆมีโอกาศจะใช้บริการครับ

 77. Vincent Grant says:

  ถ้าเปลีายนไม้เป็นปูนเปลือย คิดว่าจะสวยและเหมาะไหมครับ

 78. Dasafair Medo says:

  สวยงาม แต่อยู่จริงคงอยู่ได้แปปๆ

 79. ธีรภัทร์ ศรีตระการ says:

  รัก

 80. Tum Tumtum says:

  สวยดุดีมากครับ

 81. ฟาซียะi ดือเร๊ะ says:

  ค่าเช่าแพงป่ะครับ

 82. Teachmehowto VLOG says:

  My dream house!!! 😍😍😍

 83. เชียงรายที่รัก says:

  โคตรสวยเลย อยากได้ๆ

 84. JacksparowLL says:

  omg!!! very nice.

 85. Mig S says:

  Subtitulos por favor

 86. Truong SON Pham says:

  I love Thailand from VN

 87. ถูกใจ ใช่เลย says:

  สุดจริงๆ ครับสวยมากครับฝันอยากมีแบบบ้าง

 88. KKLKMETAL โคกขวางโลหะกิจ says:

  ขอบคุณครับ

 89. BasV8 Smile says:

  สวยสุดๆไปเลย

 90. 365stream says:

  เตะของเตียงที ขาหักแน่

 91. Zenbeach Traveler says:

  Wood and glass? Wow. It looks really great. What would is that?

 92. Dny H. says:

  I’m not sure what’s being discussed in this video. Maybe should consider including subtitles for the benefit of non-Thai speaking audiences(?)

  Anyway LOVE LOVE the practical use of a rooftop with such an elegantly designed living space. The clean minimalist design is so esthetically pleasing and such an evergreen timeless design. You could almost forget the house/suite is situated on top of a high rise building. Plus the almost 360° panoramic views of the city scape is beyond enviable!

  Bravo for such an outstanding work 💕

  Much love and admiration from a new fan from Malaysia

 93. M O N • K U MI says:

  บ้านในฝันเลย

 94. Quốc Tuấn Huỳnh says:

  can u add engsub ? please

 95. MAI ครูพี่ใหม่ says:

  สถาปนิกเก่งมากเลยคะ มีช่องส่วนตัวมั้ยคะ

 96. Thi Huynh says:

  that justin bieber haorcut has to go..!!!! bleeeeeh!

 97. godsyakuza says:

  สวยมากๆเลยคาบ แนวทางเดียวกับผมเลยแนวบ้านแบบนี้

 98. A_Pilerm channel says:

  สวยมากผมคนนึงชอบสไตส์นี้มากแบบเงีบยแต่ดูอลังการอยากก็อปมาสร้างบ้านเป็นชั้นที่สองของบ้านมากเลย.

 99. Bua T says:

  ไม้สวยมากเลยค่ะ แต่เอาเตียงไปวางบนหินตอนกลางคืนถ้าเปิดแอร์คงหนาวมากแน่ๆ

 100. MS RCM says:

  สวยจัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *